Michaił W. Łomonosow

Rosyjski przyrodnik, filolog i poeta. Urodził się w wiejskiej rodzinie rybaka z okolic Archangielska. Tam spędził dzieciństwo i młodość. Mając 20 lat, przyjechał do Moskwy z zamiarem dalszego kształcenia się - został studentem Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej Akademii, którą ukończył z wyróżnieniem. To otworzyło mu drzwi do nowo utworzonej pracowni fizycznej w Akademii Nauk w Petersburgu. W roku 1736 wysłano go na studia do Niemiec, do Marburga, gdzie przebywał pięć lat. W roku 1745 został mianowany profesorem chemii w Instytucie Petersburskiej Akademii Nauk. W roku 1755 z inicjatywy uczonego utworzono w Moskwie uniwersytet, nazwany później jego imieniem. Łomonosow był wszechstronnie uzdolniony i interesował się wieloma dziedzinami nauki. Stworzył rosyjskie nazewnictwo naukowe. Największe znaczenie miały jego prace z zakresu nauk przyrodniczych, w tym z fizyki i chemii. Niezależnie od francuskiego chemika Antoine'a Laurenta Lavoisiera sformułował prawo zachowania masy. Opracował własną korpu-skularną teorię ciepła, skonstruował fotometr -jeden z pierwszych przyrządów do mierzenia światłości, natężenia oświetlenia i strumienia świetlnego, oraz refraktometr - przyrząd optyczny do mierzenia współczynnika załamania światła w różnych ośrodkach. Interesował się także zjawiskiem zorzy polarnej, próbując je wyjaśnić w sposób naukowy, podobnie jak budzące w owych czasach wielkie emocje zagadnienie wyładowań elektrycznych. Położył również wielkie zasługi w dziedzinie geologii, którą w pracy „O słojach ziemnych" (1763) określił jako naukę o rozwoju Ziemi. W sposób naukowy udowodnił, że warstwy gruntu powstały w wyniku długotrwałych i złożonych procesów geologicznych zachodzących na naszej planecie. Wyjaśnił powstawanie wielu kopalin, w tym węgla. Interesował się wulkanami, badał skały. Wyraził przypuszczenie, że planeta Wenus jest otoczona atmosferą. Prowadził też badania językoznawcze - jest autorem książek „Rossijskaja grammatika" (1757) i „Pismo 0    prawiłach rossijskogo stichotworstwa" (1758). W literaturze zapisał się jako autor ód pochwalnych, poematów, tragedii, poezji dydaktycznej 1    filozoficzno-religijnych rozmyślań. Michaił W. Łomonosow był najwybitniejszym przedstawicielem rosyjskiego oświecenia.
Polecamy