Justynian I Wielki

Cesarz bizantyjski od 527 roku. Był siostrzeńcem Justyna I, trackiego wieśniaka, który służył w armii rzymskiej, a następnie został cesarzem. W przeciwieństwie do swego wuja - prawie analfabety, otrzymał staranne wykształcenie i zaczął robić karierę. W 527 roku Justyn I, bezdzietny, powołał siostrzeńca do współrządzenia krajem. Nowy władca postawił sobie za cel przywrócenie potęgi i terytoriów cesarstwa rzymskiego w jego dawnych granicach. Wodzowie cesarza, Belizariusz i Narses, prowadzili w jego imieniu wojny z Gotami w Italii, Wandalami w Afryce i z Persami w Azji. Plany odzyskania dawnych terytoriów udało mu się częściowo zrealizować: odbił bowiem z rąk barbarzyńców Italię, Afrykę Północną i część Hiszpanii. Tylko Galia i Brytania pozostały poza granicami państwa. Największą zasługą Justyniana I Wielkiego była kodyfikacja praw spisanych w „Kodeksie Justyniana" (528-534). Władca przystąpił do tego już w następnym roku po objęciu władzy. W tym celu powołał komisję składającą się z uczonych prawników, na której czele stał Tribonianus, wybitny znawca prawa. Miała ona opracować nowe ujęcie prawa rzymskiego, które potem przez stulecia obowiązywało w cesarstwie bizantyjskim. Sam Justynian poświęcał wiele czasu i energii reformom administracyjnym państwa, popierał rozwój handlu i wytwórczości, wprowadził na szeroką skalę program budownictwa publicznego. Podczas jego panowania wzniesiono lub przebudowano wiele twierdz, klasztorów i kościołów, w tym słynną bazylikę Hagia Sophia (Mądrości Bożej). Z jego rozkazu zamknięto w 529 roku Akademię Ateńską (Platońską) jako instytucję pogańską. Program budownictwa powszechnego oraz prowadzone wojny pociągnęły za sobą wzrost podatków.Ludność stolicy - Konstantynopola, wznieciła powstanie Nika, które wybuchło po odrzuceniu przez cesarza żądań zmniejszenia podatków i ukrócenia nadużyć urzędników. Powstanie zostało stłumione przez Belizariusza, a w jego wyniku zginęło około 30 tysięcy ludzi. Równie sławna jak Justynian była jego żona, Teodora - w młodości aktorka i kobieta lekkich obyczajów. Piękna i inteligentna cesarzowa miała także znaczny wpływ na prawodawstwo, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa kobiet. Z imieniem Justyniana I Wielkiego jest związane sprowadzenie jedwabników do Europy.
Polecamy