Charles Augustin de Coulomb

Fizyk i inżynier francuski. Urodził się w Angouléme. Kształcił się w Paryżu. Po ukończeniu studiów politechnicznych wstąpił do wojska. Jako oficer wojsk inżynieryjnych, prowadził przez dziewięć lat na Martynice budowę umocnień. Kierował także robotami inżynierskimi na wyspie Aix i w Cherbourgu. Prowadził równocześnie badania naukowe. Od roku 1772 całkowicie poświęcił się pracom badawczym. Zajął się badaniami magnetyzmu, teorią maszyn prostych i elektrostatyki. W roku 1785 sformułował tzw. prawo Coulomba i rozwinął teorię elektryzowania powierzchniowego przewodników. Rok później (1786) odkrył zjawisko ekranowania elektrycznego, a w 1789 roku zdefiniował pojęcie momentu magnetycznego. Zbudował wagę skręceń, umożliwiającą pomiary bardzo słabych sił. Odkrył podstawowe prawa elektrostatyki i magnetostatyki. Badał również lepkość cieczy i tarcie ciał stałych, oraz pracował nad zagadnieniami wytrzymałości materiałów. Prawo Coulomba jest prawem elektrostatyki (dział nauki o elektryczności, zajmujący się stałymi w czasie polami elektrycznymi, wytworzonymi przez nieruchome ładunki elektryczne), podającym ilościową charakterystykę siły oddziaływania między dwoma ładunkami punktowymi, to znaczy między dwoma elektrycznie naładowanymi ciałami, których rozmiary są małe w porównaniu z odległością między nimi. Zgodnie z prawem Coulomba dwa ładunki punktowe oddziałują wzajemnie w próżni z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu swych wielkości i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi, skierowaną wzdłuż prostej łączącej te ładunki. Jednoimienne ładunki odpychają się, a róż-noimienne przyciągają. Słuszność prawa Coulomba dla małych odległości potwierdziły doświadczenia z rozpraszaniem cząstek a przez jądra atomowe. Na podstawie tego prawa ustala się jednostkę ładunku elektrycznego -kulomb (C). Jeden kulomb jest równy ładunkowi elektrycznemu przepływającemu przez przekrój poprzeczny przewodnika w ciągu jednej sekundy przy stałym natężeniu prądu równym jednemu amperowi. Odpowiada to w przybliżeniu ładunkowi elektrycznemu 6,3 ¦ 1018 elektronów. Zasługi Coulomba dla fizyki były bardzo znaczące. Jego nazwiskiem oprócz jednostki ładunku elektrycznego oznaczono także pojęcie bariery potencjału, którą nazywa się też barierą kulombowską. Od roku 1781 Charles de Coulomb był członkiem francuskiej Akademii Nauk.
Polecamy