Augustin Jean Fresnel

Francuski fizyk i matematyk. Urodził się w Broglie, zmarł w Villed'Avray. Mając 20 lat, zaczął pracować przy budowie i naprawie dróg. Praca ta dawała mu utrzymanie. Wolny czas poświęcał na dokształcanie się i samodzielne badania naukowe z zakresu optyki. Od 1821 roku był wykładowcą w École Polytechnique w Paryżu. W roku 1822 odkrył kołową i eliptyczną polaryzację światła, czyli zjawiska całkowitego lub częściowego uporządkowania drgań fali świetlnej, następującego w wyniku odbicia, załamania i rozpraszania jej na małych cząstkach. Zajmował się także dyfrakcją światła, to znaczy ugięciem się fal świetlnych na brzegach przesłon (niewielkich otworów) i ośrodkach niejednorodnych, w których rozchodzi się światło, a także interferencją światła, czyli nakładaniem się spójnych wiązek światła. Fresnel poparł swoje założenia teoretyczne przez zastosowanie analizy matematycznej. Wytłumaczył zjawisko skręcenia płaszczyzny polaryzacji. Zaprojektował soczewkę, nazwaną później jego imieniem. Soczewka Fresnela (soczewka schodkowa) jest urządzeniem składającym się z wielu pierścieniowych stref o tak dobranych promieniach krzywizny, że ich ogniskowe są jednakowe. Oznacza to, że aberracja sferyczna (czyli wada soczewek przejawiająca się w wytwarzaniu przez nie rozmytych obrazów) jest niewielka. Soczewki Fresnela stosuje się do równomiernego oświetlenia pola widzenia, co w praktyce oznacza ich zastosowanie w latarniach morskich, przyrządach optycznych i reflektorach o dużej sile światła, urządzeniach sygnalizacji drogowej i kolejowej. Augustin Jean Fresnel zbadał zjawisko przechodzenia światła przez granicę dwóch dielektryków (ciał praktycznie nie przewodzących prądu elektrycznego, które w polu elektrycznym ulegają polaryzacji elektrycznej) i w roku 1823 podał wzory rządzące tym zjawiskiem. Wzory Fresnela umożliwiają obliczenie natężenia promieni świetlnych odbitych lub załamanych na granicy przezroczystych izotropowych dielektryków dla różnych kątów padania i załamania. Fresnel opracował również teorie dwójłomności kryształów i aberracji rocznej światła gwiazd. W uznaniu zasług dla rozwoju nauki Augustin Jean Fresnel w 1823 roku został członkiem francuskiej Akademii Nauk (Académie Française) i angielskiego Towarzystwa Królewskiego (Royal Society).
Polecamy