Albert Einstein

Jeden z największych fizyków wszech czasów. Urodził się w Ulm w Niemczech, miasteczku bawarskim, w rodzinie żydowskiej. Uczył się w Monachium w słynnym gimnazjum Leopoldinum. W roku 1894 przeniósł się wraz z rodziną do Włoch i zrzekł się obywatelstwa niemieckiego (został bezpaństwowcem), nie akceptując pruskiego militaryzmu, wojskowego drylu i schematycznego myślenia. W latach 1896-1901 studiował w Zurychu (Szwajcaria) w Instytucie Politechnicznym. Po ukończeniu studiów został urzędnikiem patentowym w Bernie. Czas wolny poświęcał na kontynuowanie badań naukowych. Ich rezultatem były liczne publikacje, z których najważniejsza okazała się „Zur Elektrodynamik bewegter Körper", opublikowana w czasopiśmie „Anna-len der Physik" w roku 1905, formułująca szczególną teorię względności. W tym samym roku przedstawił jeszcze prace poświęcone tzw. ruchom Browna, efektowi fotoelektrycznemu, teorii kwantowej światła i zależności między masą a energią. Słynne równanie E = mc2 pojawiło się w dodatkowym artykule rok później po artykule o szczególnej teorii względności. Po tych publikacjach Einstein został profesorem nadzwyczajnym uniwersytetów w Zurychu i Pradze, a w 1912 roku profesorem zwyczajnym w Instytucie Politechnicznym w Zurychu. W roku 1913 został mianowany profesorem w Akademii Pruskiej w Berlinie. W 1914 roku objął stanowisko dyrektora specjalnie utworzonego Instytutu Fizyki w Berlinie. W tych latach pracował nad ogólną teorią względności. Ogłosił ją w 1916 roku, poddając rewizji obowiązujące do tej pory w nauce prawa grawitacji. Teoria wyjaśniała nie tylko znane z obserwacji fakty, ale także przepowiadała nowe. Jednym z nich było zjawisko zakrzywienia promienia świetlnego, potwierdzone w roku 1919 przez uczonych obserwujących zaćmienie Słońca. Od tego momentu datuje się światowa sława Einsteina, konsekwencją czego są jego liczne podróże zagraniczne. W roku 1921 otrzymał Nagrodę Nobla za prace nad korpuskularną (fotonową) naturą światła. Po dojściu Hitlera do władzy wyjechał w roku 1933 do Stanów Zjednoczonych, gdzie objął stanowisko profesora w Institute for Advanced Study w Princeton. Nigdy już nie powrócił do Niemiec i przyjął obywatelstwo amerykańskie. W 1952 roku zaproponowano mu prezydenturę Izraela, którą odrzucił. Przed śmiercią, w roku 1955, usilnie pracował nad unitarną teorią pola. Miał nadzieję, że uda mu się wyjaśnić w jednym wzorze oddziaływanie wzajemne teorii grawitacyjnej z teorią pola elektromagnetycznego.
Polecamy